میزبانی وردپرس بسته 1 (500 مگابایت) - ایران

169,000 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد SSD
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود

میزبانی وردپرس بسته 1 (500 مگابایت) - آلمان

169,000 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • محل سرور آلمان

میزبانی وردپرس بسته 2 (1 گیگابایت) - ایران

299,000 تومان/سالیانه
 • فضا 1GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد SSD
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود

میزبانی وردپرس بسته 2 (1 گیگابایت) - آلمان

299,000 تومان/سالیانه
 • فضا 1GIG
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • محل سرور آلمان

میزبانی وردپرس بسته 3 (2 گیگابایت) - ایران

499,000 تومان/سالیانه
 • فضا 2GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد SSD
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود

میزبانی وردپرس بسته 3 (2 گیگابایت) - آلمان

499,000 تومان/سالیانه
 • فضا 2GIG
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • محل سرور آلمان

میزبانی وردپرس بسته 4 (3 گیگابایت) - ایران

699,000 تومان/سالیانه
 • فضا 3GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد SSD
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود

میزبانی وردپرس بسته 4 (3 گیگابایت) - آلمان

699,000 تومان/سالیانه
 • فضا 3GIG
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • محل سرور آلمان

میزبانی وردپرس بسته 5 (5 گیگابایت) - ایران

899,000 تومان/سالیانه
 • فضا 5GB
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد SSD
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود

میزبانی وردپرس بسته 5 (5 گیگابایت) - آلمان

899,000 تومان/سالیانه
 • فضا 5GIG
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • وب سرور LiteSpeed
 • نوع هارد NVMe
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • محل سرور آلمان