سرور مجازی خارج

سرور مجازی خارج از کشور - پلن 1
 • 20GB SSD/SAS فضای هارد
 • 1GB رم
 • 1 هسته ای پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1Gb/s پورت شبکه
سرور مجازی خارج از کشور - پلن 2
 • 30GB SSD/SAS فضای هارد
 • 2GB رم
 • 1 هسته ای پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1Gb/s پورت شبکه
سرور مجازی خارج از کشور - پلن 3
 • 40GB SSD/SAS فضای هارد
 • 3GB رم
 • 1 هسته ای پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1Gb/s پورت شبکه
سرور مجازی خارج از کشور - پلن 4
 • 60GB SSD/SAS فضای هارد
 • 4GB رم
 • 2 هسته ای پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1Gb/s پورت شبکه
سرور مجازی خارج از کشور - پلن 5
 • 80GB SSD/SAS فضای هارد
 • 8GB رم
 • 4 هسته ای پردازنده
 • نامحدود ترافیک ماهیانه
 • 1Gb/s پورت شبکه