نانو یک - 50 مگابایت (cPanel) - ایران

19,000 تومان/سالیانه
 • فضا 50MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو یک - 50 مگابایت (cPanel) - آلمان

19,000 تومان/سالیانه
 • فضا 50MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل cPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور آلمان

نانو یک - 50 مگابایت (DirectAdmin) - ایران

19,000 تومان/سالیانه
 • فضا 50MB
 • پهنای باند 5GB
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو دو - 150 مگابایت (cPanel) - ایران

39,000 تومان/سالیانه
 • فضا 150MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو دو - 150 مگابایت (cPanel) - آلمان

39,000 تومان/سالیانه
 • فضا 150MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور آلمان

نانو دو - 150 مگابایت (DirectAdmin) - ایران

39,000 تومان/سالیانه
 • فضا 150MB
 • پهنای باند 10GB
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو سه - 300 مگابایت (cPanel) - ایران

59,000 تومان/سالیانه
 • فضا 300MB
 • پهنای باند 15GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو دو - 300 مگابایت (cPanel) - آلمان

59,000 تومان/سالیانه
 • فضا 300MB
 • پهنای باند 15GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور آلمان

نانو سه - 300 مگابایت (DirectAdmin) - ایران

59,000 تومان/سالیانه
 • فضا 300MB
 • پهنای باند 15GB
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • محل سرور ایران

نانو چهار - 500 مگابایت (cPanel) - ایران

38,000 تومان/6ماهه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • محل سرور ایران

نانو چهار - 500 مگابایت (cPanel) - آلمان

38,000 تومان/6ماهه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • محل سرور آلمان

نانو چهار - 500 مگابایت (DirectAdmin) - ایران

38,000 تومان/6ماهه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 20GB
 • کنترل پنل DirectAdmin
 • ساب دامین نامحدود
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • محل سرور ایران