لایسنس ماهانه نوع 1

شروع از
630,000 تومان/ماهیانه
105,000 هزینه راه اندازی

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه نوع 2

819,000 تومان/ماهیانه
105,000 هزینه راه اندازی

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه WHMCS - حرفه ای

1,312,500 تومان/ماهیانه
105,000 هزینه راه اندازی

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه WHMCS - شرکتی

1,942,500 تومان/ماهیانه
105,000 هزینه راه اندازی

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد