میزبانی ویندوز بسته یک (100 مگابایت)

89,000 تومان/سالیانه
 • فضا 100MB
 • پهنای باند 20GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 2 عدد

میزبانی ویندوز بسته دو (500 مگابایت)

149,000 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 2 عدد

میزبانی ویندوز ایران بسته سه (1 گیگابایت)

199,000 تومان/سالیانه
 • فضا 1GB
 • پهنای باند 80GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 5 عدد

میزبانی ویندوز بسته چهار (2 گیگابایت)

249,000 تومان/سالیانه
 • فضا 2GB
 • پهنای باند 100GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 5 عدد

میزبانی ویندوز بسته پنج (3 گیگابایت)

299,000 تومان/سالیانه
 • فضا 3GB
 • پهنای باند 120GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 10 عدد

میزبانی ویندوز بسته شش (5 گیگابایت)

349,000 تومان/سالیانه
 • فضا 5GB
 • پهنای باند 150GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل پلسک
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده 20 عدد