میزبانی لینوکس آلمان بسته یک (100MB)

49,000 تومان/سالیانه
 • فضا 100MB
 • پهنای باند 5GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس آلمان بسته دو (200MB)

69,000 تومان/سالیانه
 • فضا 200MB
 • پهنای باند 7GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس آلمان بسته سه (500MB)

89,000 تومان/سالیانه
 • فضا 500MB
 • پهنای باند 10GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس آلمان بسته چهار (1GB)

149,000 تومان/سالیانه
 • فضا 1GB
 • پهنای باند 20GB
 • دامنه ملی رایگان ندارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان ندارد

میزبانی لینوکس آلمان بسته پنج (2GB)

249,000 تومان/سالیانه
 • فضا 2GB
 • پهنای باند 25GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد

میزبانی لینوکس آلمان بسته شش (5GB)

309,000 تومان/سالیانه
 • فضا 5GB
 • پهنای باند 60GB
 • دامنه ملی رایگان دارد
 • کنترل پنل CPanel
 • ساب دامین نامحدود
 • تعداد سایت 1
 • اکانت FTP نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پایگاه داده نامحدود
 • گواهینامه SSL رایگان دارد