گواهینامه امنیتی DV SSL سالیانه

179,000 تومان/سالیانه
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها خیر
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک خیر
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان

گواهی امنیتی OV SSL سالیانه

1,489,000 تومان/سالیانه
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها خیر
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک بله
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان

گواهی امنیتی EV SSL سالیانه

3,989,000 تومان/سالیانه
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها خیر
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز بله
 • نیاز به ارسال مدارک بله
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان

گواهی امنیتی DV Wildcard SSL سالیانه

1,289,000 تومان/سالیانه
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها بله
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک خیر
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان

گواهی امنیتی OV Wildcard SSL سالیانه

2,989,000 تومان/سالیانه
 • تعداد دامین 1
 • پشتیبانی از ساب دامین ها بله
 • قابل استفاده برای دامین ir بله
 • نوار آدرس سبز خیر
 • نیاز به ارسال مدارک بله
 • دریافت نماد اعتماد دو ستاره بله
 • هزینه راه اندازی رایگان