هاست لینوکس آلمان (cPanel)

میزبانی لینوکس آلمان بسته یک (100MB)
 • 100MB فضا
 • 5GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس آلمان بسته دو (200MB)
 • 200MB فضا
 • 7GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس آلمان بسته سه (500MB)
 • 500MB فضا
 • 10GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس آلمان بسته چهار (1GB)
 • 1GB فضا
 • 20GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس آلمان بسته پنج (2GB)
 • 2GB فضا
 • 25GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
میزبانی لینوکس آلمان بسته شش (5GB)
 • 5GB فضا
 • 60GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • CPanel کنترل پنل
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • نامحدود پایگاه داده
 • دارد گواهینامه SSL رایگان