لایسنس WHMCS

لایسنس ماهانه نوع 1

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه نوع 2

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه WHMCS - حرفه ای

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد

لایسنس ماهانه WHMCS - شرکتی

این لایسنس به همراه ماژول رایگان ثبت دامنه IR سامانه سیستم نیک ارائه خواهد شد